شیر یکطرفه سوپاپی با زاویه ۹۰ درجه

شیر خودکار سوپاپی زاویه ای یک شیر صنعتی می باشد و هر زمانی که نیاز باشد تا از برگشت آب جلوگیری شود از آن استفاده می شود.

شیرهای یکطرفه سوپاپی وگ امید گلستان از جمله شیرهایی هستند که در اثر اختلاف فشار بین دو طرف آن اجازه حرکت سیال در جهت معکوس را نمیدهد .
این شیرهای در بین لوله های متصل به سیستم های ثانویه نظیر انشعابات که ممکن است فشار روی ان بیش از قشار سیستم اصلی باشد بکار میرود تا مانع از ورود ماده سیال از سیستم ثانویه به اصلی شود .

توجه: حتماً در زمان سفارش، نوع کاربرد و درجه حرارت کارکرد را مشخص نمایید.